Formularze zgłoszeniowe

Formularze zgłoszeniowe

ŚWIADOMI W BIZNESIE – NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Celem kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie przedsiębiorców, którzy w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie łódzkim. W tej kategorii ocenie podlegać będą działania realizowane
w obszarze: zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym w firmie; ochrony środowiska naturalnego; rozwoju społeczności lokalnych; etycznych praktyk w biznesie. Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Zgłoś firmę

 

ŁÓDZKIE – PROJEKT PRZYSZŁOŚCI
Nagroda dedykowana beneficjentom dotacji unijnych (przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 wdrażanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi), którzy podpisali umowy w latach 2016-2019 w ramach konkursów dla poddziałania 1.2.2 tj. Projekty B+R przedsiębiorstw. Pod uwagę będą brane projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytyczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mogą mieć wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki naszego regionu, ponadto warunkiem udziału jest stopień realizacji projektu na poziomie minimum 60%. Dodatkowo przedsiębiorca musi zrealizować projekt na terenie województwa łódzkiego.

Zgłoś firmę

 

EKSPORTOWY PRODUKT ROKU
Nagroda skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy w latach 2016-2018 z sukcesem eksportowali swój produkt na rynki zagraniczne. Ponadto przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Zgłoś firmę

 

ŁÓDZKIE – EDUKACJA DLA BIZNESU
„Łódzkie – Edukacja dla Biznesu”- nagroda dla przedsiębiorstw współpracujących z obszarem edukacji, które z własnych środków wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie województwa łódzkiego, organizują staże lub praktyki dla uczniów szkół wyższych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Dodatkowo podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Zdjęcie pochodzi z archiwum Komisji Europejskiej.

Zgłoś firmę