ŁÓDZKIE – PROJEKT PRZYSZŁOŚCI

Nagroda dedykowana beneficjentom dotacji unijnych (przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 wdrażanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi), którzy podpisali umowy w latach 2016-2019 w ramach konkursów dla poddziałania 1.2.2 tj. Projekty B+R przedsiębiorstw. Pod uwagę będą brane projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytyczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mogą mieć wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki naszego regionu, ponadto warunkiem udziału jest stopień realizacji projektu na poziomie minimum 60%. Dodatkowo przedsiębiorca musi zrealizować projekt na terenie województwa łódzkiego.

Zgłoś swoją firmę


Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 31 lipca 2019 r.


Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody
Część B Informacje o projekcie

  liczba realizowanych prac badawczo-rozwojowych

  stworzenie nowego produktu lub znacząco ulepszonego

  uzyskanie/zgłoszenie patentów/wzorów użytkowych/przemysłowych

  współpraca z ośrodkami badawczymi w realizacji projektu

  potencjał innowacyjności

  potencjał eksportowy firmy

  zakładane efekty realizacji projektu

  dotychczasowe osiągnięcia firmy (nagrody wyróżnienia) oraz aktywność na polu ubiegania się o dotacje unijne

  inne informacje


Część C Oświadczenie kandydata do nagrody

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

 • dostępu do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach;
 • bezpłatnych konferencjach, seminariach, spotkaniach;
 • targach i misjach gospodarczych;
 • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursach;
 • działaniach promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.Zgodę można wycofać w każdym czasie pisząc na adres organizacyjny@lodzkie.pl.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.