PROJEKT PRZYSZŁOŚCI

Nagroda dedykowana beneficjentom dotacji unijnych (przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 wdrażanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi), którzy podpisali umowy w latach 2016-2019 w ramach konkursów dla poddziałania 1.2.2 tj. Projekty B+R przedsiębiorstw oraz 2.3.1 Innowacje w MŚP. Pod uwagę będą brane projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytyczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mogą mieć wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki naszego regionu. Ponadto warunkiem udziału jest stopień realizacji projektu na poziomie minimum 50%. Dodatkowo przedsiębiorca musi zrealizować projekt na terenie województwa łódzkiego.