PROJEKT PRZYSZŁOŚCI

 

Nagroda dedykowana beneficjentom dotacji unijnych (przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 wdrażanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
w Łodzi), którzy podpisali umowy w latach 2016-2019 w ramach konkursów dla poddziałania 1.2.2 tj. Projekty B+R przedsiębiorstw oraz 2.3.1 Innowacje w MŚP. Pod uwagę będą brane projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytyczają kierunki dla badań, rozwoju
i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mogą mieć wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki naszego regionu. Ponadto warunkiem udziału jest stopień realizacji projektu na poziomie minimum 50%. Dodatkowo przedsiębiorca musi zrealizować projekt na terenie województwa łódzkiego

 

  Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 31.10.2020 r.


  Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody

       


       


       


       
         Część B Informacje o projekcie

  • opis realizowanych prac badawczo-rozwojowych (dot. poddziałania 1.2.2) / opis wdrożonych wyników prac B+R lub wdrożonej innowacji (dot. konkursu dla poddziałania 2.3.1):      
  • zakładane efekty realizacji projektu:      
  • dotychczasowe osiągnięcia firmy (nagrody wyróżnienia) oraz aktywność na polu ubiegania się o dotacje unijne:      

  II. Inne informacje

  III. Stopień realizacji projektu na dzień składania formularza zgłoszeniowego (wskaż odpowiedni)
  50%-70%71%-90%powyżej 90%


  Część C Oświadczenie kandydata do nagrody


  POBIERZ REGULAMIN

  • dostępu do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach;
  • bezpłatnych konferencjach, seminariach, spotkaniach;
  • targach i misjach gospodarczych;
  • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursach;
  • działaniach promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.  Zgodę można wycofać w każdym czasie pisząc na adres organizacyjny@lodzkie.pl.
  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.