ŁÓDZKIE ZAPROGRAMOWANE NA PRZYSZŁOŚĆ

Nagroda dedykowana beneficjentom dotacji unijnych (przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 wdrażanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi), którzy podpisali umowy w latach 2014-2020. Pod uwagę brane są  projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytyczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mają wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki naszego regionu. W ramach tej kategorii nominowani  i nagradzani są beneficjenci funduszy unijnych i ich innowacyjne produkty, technologie czy usługi, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość, stają się  wizytówką województwa łódzkiego  i świadczą o ogromnym  potencjale naszej regionalnej przedsiębiorczości. Warunkiem udziału jest stopień realizacji projektu na poziomie minimum 40% i realizacja projektu na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Nabór został zakończony.