ŁÓDZKIE ZAPROGRAMOWANE NA PRZYSZŁOŚĆ

Nagroda dedykowana beneficjentom dotacji unijnych (przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 wdrażanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi), którzy podpisali umowy w latach 2014-2020. Pod uwagę brane są  projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytyczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mają wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki naszego regionu. W ramach tej kategorii nominowani  i nagradzani są beneficjenci funduszy unijnych i ich innowacyjne produkty, technologie czy usługi, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość, stają się  wizytówką województwa łódzkiego  i świadczą o ogromnym  potencjale naszej regionalnej przedsiębiorczości. Warunkiem udziału jest stopień realizacji projektu na poziomie minimum 40% i realizacja projektu na terenie województwa łódzkiego.

.

 

  Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody


       


       


       


       
         Część B Informacje o projekcie

  • opis projektu w tym min. wdrożonych wyników prac B+R lub innowacji:
  • zakładane efekty realizacji projektu:
  • dotychczasowe osiągnięcia firmy (nagrody wyróżnienia) oraz aktywność na polu ubiegania się o dotacje unijne:

  II. Inne informacje

  III. Stopień realizacji projektu na dzień składania formularza zgłoszeniowego (wskaż odpowiedni)
  40%41%-60%powyżej 60%


  Część C Oświadczenie kandydata do nagrody


  POBIERZ REGULAMIN

  • dostępu do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach;
  • bezpłatnych konferencji, seminariów, spotkań;
  • targów i misji gospodarczych;
  • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursów;
  • działań promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.  *Zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO jest całkowicie dobrowolna i można ją wycofać w każdym momencie pisząc na adres: organizacyjny@lodzkie.pl.
  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.